Helpline: +91 98841 06899, 78290 14444iplex2019@gmail.com
Mr.Vijay Kumar V
President
+91 96202 12602
Mr.Hariram Thakkar
Convenor IPLEX 19
+91 98450 50290
Mr.PV Rajarathnam
Vice President
+91 99005 95103
Mr.Suresh N Sagar
Secretary
+91 98802 98510
Mr.Lalit Jain
Joint Secretary
+91 93412 11718
Mr.Shreyans Jain
Treasurer
+91 98450 63914